Vienīgais Baltijas valstīs Home - Mūsu komanda
Back
 

Mūsu komanda


"Imunolita" - Baltic Cilmes šūnu banka (CŠB) – pirmā cilmes šūnu glabātava Baltijas valstīs. 2006. gada pavasarī grupa Lietuvas zinātnieku -imunologu izveidoja augsto tehnoloģiju laboratoriju, kura sniedza Lietuvas iedzīvotājiem iespēju saglabāt sava mazuļa nabas saites asins cilmes šūnas.

 

CŠB personāls ir kvalificēti biologi, imunologi, biofiziķi, ģenētiķi, kuri pastāvīgi seko līdzi un piedalās cilmes šūnu zinātniskajos pētījumos. Cilmes šūnu bankas laboratorijā strādā tikai tie darbinieki, kas ir speciāli sagatavoti darbam ar nabas saites asins cilmes šūnām. CŠB ir ieviesta iekšējā kvalitātes sistēma, kura izveidota saskaņā ar Eiropas Savienības un Lietuvas tiesību aktiem, savukārt procesi tika ieviesti, vadoties no citu Eiropas valstu cilmes šūnu banku pieredzes.

 

Cilmes šūnu bankai 2007. gada 23. oktobrī Lietuvas Republikas Veselības aizsardzības ministrijas Valsts Veselības aizsardzības darbību akreditācijas dienests (lietuviski – VASPVT) izdeva audu bankas licenci nabas saites (placentas) asins cilmes šūnu paņemšanai, apstrādei, uzglabāšanai un izsniegšanai. Vadoties no Lietuvas Republikas tiesību aktiem, Cilmes šūnu banku pastāvīgi pārbauda un uzrauga VASPVT un Lietuvas Nacionālais transplantācijas birojs.

 

Audu bankas darbību reglamentējoši tiesību akti:

·         Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes direktīva 2004/23/EK par kvalitātes un drošības standartu noteikšanu cilvēka audu un šūnu ziedošanai, ieguvei, testēšanai, apstrādei, konservācijai, uzglabāšanai un izplatīšanai.

·         Komisijas direktīva 2006/86/EK, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/23/EK par izsekojamības prasībām, nopietnu blakņu un nevēlamu notikumu paziņošanu un noteiktām tehniskām prasībām cilvēku audu un šūnu kodēšanai, apstrādei, konservācijai, uzglabāšanai un izplatīšanai.

·         Cilvēka audu, šūnu un orgānu ziedošanas un transplantācijas likums (Lietuvas Republikas Seims/Likums/I-1626/Spēkā no 04.12.1996./ „Valstybės žinios” 1996 Nr. 116-2696, jauna redakcija no 19.10.2006.).

·         Lietuvas Republikas veselībasaizsardzības ministra rīkojums, kas nosaka miruša cilvēka audu un dzīva cilvēka audu un šūnu ziedošanas, iegūšanas, izpētes, apstrādes, konservācijas, uzglabāšanas, izsniegšanas nosacījumus. (Lietuvas Republikas Veselības aizsardzības ministrija/Rīkojums/V-397/21.05.2007./Spēkā stājies 57.05.2007. / „Valstybės žinios” 2007 Nr. 58-2252; Izmaiņas 16.12.2007./ „Valstybės žinios” 2007 Nr. 132-5393; Izmaiņas 03.04.2008./ „Valstybės žinios” 2008 Nr.38-1398).

·         Lietuvas RepublikasVeselības Aizsardzības ministra pavēle, kas nosaka licencējamo personas veselības uzraudzības pakalpojumu sarakstu (Lietuvas Republikas Veselības aizsardzības ministrija/Rīkojums V-364/10.05.2007./Spēkā stājies no 20.05.2007./ „Valstybės žinios” Nr. 55-21610).